Забезпечення розвитку

сталого туризму в українських Карпатах

Концепція

Концепція сталого розвитку туризму успішно реалізується у багатьох країнах світу. Туристичний сектор економіки України в останні роки також демонструє позитивні зміни і стійку динаміку окремих показників. У 2017 році, прийнявши Закон № 1905-VIII, Україна приєдналася до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Мета:

Розвивати туристичну складову, ураховуючи унікальне біологічне та культурне різноманіття та спільну спадщину Карпат

Впливати на економічний розвиток менш розвиненої території Карпат, сприяти диверсифікації економічної діяльності на цих територіях та створювати можливість використання ресурсів з метою збереження біологічного різноманіття та ефективного використання його компонентів;

Впливати на збереження та відновлення історико-культурної спадщини регіону

Cтворювати умови для подальшого розвитку сільського та екологічного туризму в Карпатському регіоні

Cпівробітництво

Особливо важливим є співробітництво між органами влади, галузями економіки і туристичними організаціями у цьому питанні, демонструються значні переваги від зміщення акценту з екологічного туризму на сталий туризм. Отже, сталий розвиток туристичного сектору національної економіки можливий за умови, перш за все, збалансованого освоєння і використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів.

Проєкт «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах» відповідає:

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, цілі 1 Стратегії «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” та таких завдань: – визначення економічного механізму стимулювання розвитку природно-заповідного фонду України; – створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів; – формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку.

Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а саме пункту 10 «Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року» та підпункту 8): раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій.

Програмі регіонального розвитку «Розвиток туризму», в напряму 4.1. Підвищення туристичного потенціалу.

Загальна ціль проєкту

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

⚬ Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах – Карпатської туристичної платформи

Створення та запуск роботи Центру сталого туризму українських Карпат

Створення інфраструктури для пріоритетного напрямку місцевого економічного розвитку – туризму

Поглиблення міжрегіональної та міжнародної співпраці в рамках Карпатської конвенції та промоція сталого туризму у регіоні

Очікувані результати проєкту:

Результат 1.1.

Функціонує Центр сталого туризму українських Карпат.

Результат 1.2.

Підвищено кваліфікацію персоналу Центру сталого туризму українських Карпат.

Результат 1.3.

Організовано співпрацю основних вигодонабувачів 4-х регіонів Карпат в галузі сталого туризму.

Результат 2.1.

Проведений аналіз місцевих сільських територій та розроблені моделі використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого туризму.

Результат 2.2.

Створено регіональні туристичні продукти, адаптовано та інтегровано туристичні продукти європейських країн-сусідів з подальшим виданням Каталогу туристичних продуктів та маршрутів Українських Карпат.

Результат 2.3.

Розроблено інструментарій та програми управління ринком праці в галузі сталого туризму для території Карпат (навчально-методичні посібники).

Результат 3.1

Забезпечено обмін досвідом в т.ч. міжнародним через організацію заходів з презентаціями туристичних продуктів, моделей використання рекреаційних ресурсів сільських територій

Результат 3.2.

Забезпечено просування інформації про рекреаційні можливості українських Карпат (інтернет-портал сталого туризму українських Карпат).

Результат 3.3.

Розпочато функціонування 3 транс'європейських туристичних маршрутів через українські Карпати, діє ГІС – система промаркованих маршрутів.

Безпосередніми цільовими групами Проекту є:

  • персонал Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, який отримає необхідні нові знання, досвід та інструментарії, що безпосередньо сприятиме підвищенню спроможності регіону, збереженню тривалості та стабільності результатів Проекту;
  • представники місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та представники громадського сектору, які зацікавлені в розвитку регіонів через забезпечення сталого розвитку туризму;
  • представники бізнесу, зайняті в секторі туризму, передбачається реалізація заходів щодо поліпшення умов їх функціонування та життєдіяльності.

Кінцевими бенефіціарами Проекту є:

Населення Закарпатської області – підвищення спроможності АРР, РТО, і Центру сталого туризму в українських Карпатах та нарощування потенціалу розвитку регіону сприятиме загальному покращенню соціально-економічного стану громади: збільшяться доходи до бюджету, зменшиться рівень безробіття, що призведе в загальному до поліпшення рівня життя пересічного громадянина;

Потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленні ділових контактів та партнерства, за результатами проекту матимуть можливість обрати надійних партнерів-громад, в яких присутні якісні інструментарії сталого місцевого економічного розвитку (діє Агенція регіонального розвитку, Центр сталого туризму в українських Карпатах).

Внутрішній та іноземний турист, який отримає нові туристичні продукти та послуги нової якості для задоволення власного попиту;

Створена під час реалізації проекту інфраструктура, планувальні документи та людський капітал гарантуватимуть виконання планів та проектів економічного та інфраструктурного розвитку територій регіонів та громад. Запропоновані, обговорені та задіяні на практиці під час реалізації проекту організаційно-фінансові рішення стануть зразками кращих практик місцевого економічного розвитку та можуть бути відтворенні (з врахуванням регіональних та місцевих особливостей) і в інших регіонах та громадах.

Ласкаво просимо до мальовничих Карпат!

Карпати запрошують!

Карпатська туристична платформа

Центр сталого туризму в українських Карпатах

Перейти до платформи